Voetbal Technisch Beleidsplan

Inhoudsopgave voetbaltechnisch beleidsplan.

Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1 Organisatiestructuur RKVV Wijnandia
1.2 Doelstelling RKVV Wijnandia
1.3 Vertaling naar voetbaltechnische commissie
1.4 Vertaling naar jeugd
1.5 Taken voetbaltechnische commissie
1.5.1 algemene taken
1.5.2 specifieke taken
1.6 Relatie met bestuur en andere commissies

Hoofdstuk 2 Senioren
2.1 Doelstellingen afzonderlijke teams
2.2 Op welke wijze willen wij doelstellingen verwezenlijken
2.3 Wat kunnen spelers verwachten van RKVV Wijnandia
2.4 Wat verwacht RKVV Wijnandia van spelers
2.5 Communicatie spelers-bestuur-VTC-begeleiders

Hoofdstuk 3 Begeleiding en trainers
3.1 Profielschets trainer seniorenteams
3.2 Profielschets begeleider seniorenteams
3.3 Grensrechters

Hoofdstk 4 Jeugd (A1)
4.1 Doelstellingen A-team
4.2 Wat kunnen A-spelers verwachten van RKVV Wijnandia
4.3 Wat verwacht RKVV Wijnandia van A-spelers
4.4 Inzetbaarheid jeugdspelers op seniorenteams

Hoofdstuk 5 Spelersraad
5.1 Doelstellingen spelersraad
5.2 Taken spelersraad


1.1 Organisatiestructuur RKVV Wijnandia

1.2 Doelstelling RKVV Wijnandia
De hoofddoelstelling van RKVV Wijnandia is het beoefenen en bevorderen van het voetbal in de meest brede zin.

Met andere woorden:
• Een voetbalclub zijn waar plezier (recreatief niveau) en prestatie (prestatief niveau) hand in hand gaan en waar iedereen op zijn of haar niveau de best passende ontwikkeling doormaakt.
• een attractieve ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud door het bevorderen van het gevoel van verbondenheid tussen alle spelende en niet spelende leden en supporters van RKVV Wijnandia.
Een afgeleide doelstelling is zo hoog mogelijk spelen met het 1e en 2e seniorenteam met zoveel mogelijk “eigen” jongens.

1.3 Vertaling naar voetbaltechnische commissie
Hoe willen we bij RKVV WIJNANDIA op voetbaltechnisch gebied bovenstaande doelstelling behalen?
• We willen leden plezier laten beleven aan onze vereniging.
• We willen voor leden een verbondenheid met de rest van de vereniging bewerkstelligen.
• We willen leden in een goede onderlinge samenwerking met elkaar laten omgaan.
• We willen leden leren functioneren in teamverband.
• We willen goede begeleiding realiseren door een enthousiast en bekwaam kader.
• We willen alle facetten van het voetbalspel optimaliseren.
• We zullen onze leden fair-play bijbrengen.
• We schenken aandacht aan waarden en normen.
• We willen streven een speler in een team te plaatsen met spelers van een gelijkwaardig niveau.
• We streven een hoog niveau van spelen en trainen na.
• We willen extra (voetbaltechnische) activiteiten / evenementen organiseren voor geïnteresseerden.
• We willen met bezielde mensen werken, die het goede voorbeeld geven.

1.4 Vertaling naar de jeugd
Vertaald naar de jeugd betekent dit dat we onze jeugdleden hun favoriete sport zo optimaal mogelijk willen laten beleven, waarbij we hen in een leerproces een goede voetbalopleiding bieden. Specifieke jeugddoelstellingen zijn:
• Het in een leerproces voetbalbegeleiding en begeleiding in normen en waarden bieden.
• Het binden, boeien en behouden van alle jeugdleden.
• Het organiseren van (voetbaltechnische) activiteiten voor alle jeugdleden
• Optimale doorstroming van A-jeugdspelers naar de selectie van Wijnandia 1 en 2 (prestatief) en naar Wijnandia 3 (recreatief).

1.5 Taken Voetbaltechnische commissie
Voor de bewaking van dit voetbaltechnische beleidsplan en het monitoren van de dagelijkse gang van zaken van alle voetbaltechnische zaken is de VTC gevormd.

1.5.1 Algemene taken:
• gevraagd en ongevraagd advies inzake voetbaltechnische zaken aan het bestuur
• overleg met de spelersraad
• overleg met trainers en begeleiders
• advisering bestuur en andere commissies
• monitoren of alles op voetbaltechnisch gebied “loopt” en op grond daarvan acties initiëren.
• Wijnandia cultuur vormgeven en bewaken bij spelers en begeleiders.
• opstellen en actueel houden van het voetbaltechnisch beleidsplan.

1.5.2 Specifieke taken:
Administratief
• communiceren (mail, website, sociale media) en muteren van wedstrijdprogramma (afgelastingen en wijzigingen) competitie en beker voor de seniorenteams
• coördinerende rol in de samenstelling van het oefenprogramma voor winter- en zomerstop.
• verantwoordelijk voor de aanvraag van scheidsrechters voor deze oefenwedstrijden.
• ledenadministratie van spelende leden inclusief de afhandeling van de spelerspassen (senioren en jeugd)

Wedstrijden:
• verzorgen opvang van tegenstander en scheidsrechter bij thuiswedstrijden 1e elftal.
• maken en verspreiden van reclame/affiches voor de thuiswedstrijden van het eerste.
• zorgdragen voor omroepen bij thuiswedstrijden 1ste elftal.
• wekelijkse update standen en programma in kantine;

Spelers, trainers, begeleiders:
• gesprekken aangaan met selectie (Wijnandia 1 en 2) over het lopende- en komende seizoen
• gesprekken met potentiële aanvulling voor de selectie, waarbij tevens het A1-team behoort
• advisering over eventuele contractverlengingen trainers
• gesprekken met potentiële nieuwe trainers

1.6 Relatie met andere commissies en bestuur
Omdat de VTC in nauw contact staat met spelers, trainers en begeleiders, zal de VTC regelmatig eerste signalen opvangen die betrekking hebben op andere commissies.

Accomodatiecommissie:
• toestand van accommodatie in het algemeen
• kwaliteit materiaal (o.a. ballen)
• kwaliteit tenues

Jeugdcommissie:
• gezamenlijk de doorstroom van jeugd naar senioren optimaliseren
• samen met spelersraad zorgdragen voor scheidsrechters jeugdwedstrijden

Bestuur:
• advisering inzake continuïteit jeugd en senioren RKVV Wijnandia
• samen met spelersraad initiëren van activiteiten voor de gehele vereniging

2 Senioren teams

2.1 Doelstellingen verschillende teams (prestatief vs recreatief)
1e elftal: Kort termijn: In de 4e klasse meespelen om een prijs en eindigen bij de top5 in de rangschikking
1e elftal: Middellange termijn: binnen 3 jaar bereiken van de 3e klasse.
2e elftal: Binnen 2 jaar promoveren naar de reserve 3e klasse en vervolgens handhaven in deze klasse
3e elftal en lager: Algemene doelstelling: Prestaties hebben geen prioriteit. Plezier en sportiviteit moeten de boventoon voeren

2.2 Op welke wijze willen wij deze doelstellingen verwezenlijken
– De grootste kern van de selectie van 1e en 2e elftal dient te bestaan uit spelers uit Wijnandsrade en of spelers uit onze jeugdafdeling (Wijnandia-cultuur)
– De selectie alleen aanvullen met spelers die ervoor zorgen dat onze spelers beter worden en die verder een positieve bijdrage leveren aan het team- en verenigingsbelang.
– Goede doorstroming van de jeugdspelers naar zowel de prestatieve- als de recreatieve tak binnen de vereniging.

2.3 Wat kunnen spelers verwachten bij RKVV Wijnandia
Naast de in paragraaf 1.3 opgesomde punten zijn de volgende zaken nog van belang:
– Transparante communicatie tussen alle geledingen
– Respect voor het individu met als hoofddoel het verenigingsbelang te laten prevaleren
– Activiteiten rondom de teams/vereniging die de sfeer en de prestatie verbeteren
– Voldoende bestuurlijke kwaliteit die het bedrijven het voetbal op een goede manier mogelijk maken
– Medezeggenschap van spelers in voetbaltechnische zaken
– Kwalitatieve – en kwantitatieve materialen voor trainingen en wedstrijden
– Financiële bijdrage van vereniging voor elftalkas

2.4 Wat verwacht RKVV Wijnandia van spelers
– Discipline voor het bezoeken van trainingen en wedstrijden
– Tijdig en op de juiste plaats aangeven indien men verhinderd is voor trainingen, wedstrijden of activiteiten
– Tijdige betaling van de contributie en een bijdrage in de individuele strafzaken rond gele- en rode kaarten
– Deelname aan de 3e helft
– Als seniorenlid zich desgewenst inzetten voor jeugdzaken (fluiten/trainen/begeleiden)
– Meedenken over verenigingszaken in het algemeen
– De vereniging Wijnandia op een positieve wijze naar buiten dragen
– Het teambelang laten prefereren boven het individuele belang
– Assisteren bij het opruimen van materialen voor- en na afloop van trainingen en wedstrijden
– Discipline opbrengen om deel te nemen en/of mee te helpen in de organisatie van niet-voetbalactiviteiten (Pratsjvoetbal, Doedag, Ledenvergadering)
– De seniorenteams organiseren een 3 tal activiteiten door het jaar heen voor alle leden van de vereniging.

2.5 Communicatie spelers/bestuur/VTC/begeleiders

– Website
– Publicatiebord in de kantine
– Periodiek overleg met spelersraad en begeleiders teams
– Overleg met alle spelers van Wijnandia en VTC
– Individuele gesprekken tussen selectiespeler/trainer/VTC

3 Begeleiding en trainers;

3.1 Profielschets trainer 1ste-, 2de – en 3de team

• Een trainer van Wijnandia moet graag trainer van onze club willen zijn.
• Enthousiasme is belangrijk.
• Het trainersdiploma (TC3) is een vereiste.
• We verwachten van een trainer dat hij adequate trainingen geeft, die er op gericht zijn dat spelers het beste uit zichzelf te halen. Plezier tijdens trainingen en wedstrijden is belangrijk.
• We verwachten van een trainer dat hij zich tijdens wedstrijden en trainingen op een manier gedraagt die getuigt van respect voor spelers, en anderen, verbonden aan de eigen club en de tegenstander. Wij zijn van mening dat positief en sportief gedrag van de trainer een positieve weerslag heeft op de spelers in het veld (andersom heeft negatief gedrag van een trainer ook negatief gedrag van spelers tot gevolg).
• Hij moet een visie hebben over de manier waarop hij wil gaan voetballen
• Zijn voetbalvisie moet (in ieder geval voor een groot gedeelte) overeenkomen met de visie van de club.
• De trainer werkt nauw samen met leider(s) en eventuele hulptrainer(s).
• De trainer overlegt met hulptrainer(s) over de trainingen.
• Als vereniging stellen wij het op prijs dat het eerste en tweede team minstens één keer per week samen traint (dus niet alleen tegelijkertijd, maar echt samen).
• De trainer heeft mensenkennis en inzicht in groepsdynamica. Wij vinden het belangrijk dat een trainer “bankzitters”, spelers die afvallen voor het eerste team, het tweede team, lagere teams, jongens die door blessures langer of korter uitvallen, op een positieve en waardige manier behandelt.
• Een trainer moet openstaan voor de Wijnandia cultuur. Hiermee bedoelen we dat wij een vereniging zijn die graag wil presteren en dat het liefst doet met zo veel mogelijk “eigen jongens”. Spelers van buitenaf zijn welkom, maar als we als vereniging vinden dat er binnen de club voldoende talent aanwezig is, zijn we in principe van mening dat de bij Wijnandia opgeleide spelers niet belemmerd moeten worden in hun ontwikkeling.
• Wijnandia is een vereniging die, naast het sportieve gedeelte, er naar streeft om ook op sociaal gebied een rol te spelen in de dorpsgemeenschap. Er zijn bijvoorbeeld innige banden met de plaatselijke carnavalsvereniging en de basisschool.
Van een trainer verwachten we dat hij hiermee rekening houdt en zich positief opstelt in deze.
• De trainer heeft regelmatig overleg met het bestuur (Technische Commissie) over het reilen en zeilen op voetbaltechnisch gebied.
Dit overleg is bedoeld om er voor te zorgen dat zaken die goed gaan, gecontinueerd worden en om dingen die niet naar wens gaan of aanpassing nodig hebben, te verbeteren.

3.2 Profielschets / taken begeleiders

Sleutels
* Per elftal komen twee bossen sleutels maar daaraan de sleutels van:
Berghok, ballenhok, beide kleedaccommodaties, scheidsrechterslokaal.
Daarnaast ontvangen de leiders per elftal een sleutel van de kast met voetbalkleding van betreffend elftal. Deze kast staat in het berghok.
* Deze sleutels zijn uiteraard eigendom van de vereniging. Indien de leiders hun functie niet meer uitoefenen moeten deze sleutels worden ingeleverd bij Wiel Jacobs.

Tenues/materialen
* Zoals boven genoemd krijgen de leiders per elftal een sleutel overhandigt van de kast met voetbalkleding van betreffend elftal.
Aanwezig in de kledingkast:
wedstrijd tenue (incl. keeper tenue). bestaande uit shirts, broekjes en sokken, reserveshirts (voor ieder elftal aparte shirts)
waterzak en 2 drinkflessen,6 wedstrijdballen en trainingspakken per team

* De betreffende leider heeft alleen toegang tot de kast met de spullen van betreffend elftal.

* De verantwoording van de staat en het compleet houden van genoemde tenues en attributen in de kast is ter verantwoording van de leider (lees, betreffend elftal). Bij verlies c.q. schade zullen de kosten door het hoofdbestuur via de betreffende leider op het betreffend elftal verhaald worden.

* De materiaalcommissie meldt meteen richting leiders als er ontbrekende kledij is na een wedstrijdweekend

* Na de wedstrijd dient de leider erop toe te zien dat de gebruikte tenues compleet in de kast worden teruggeplaatst zodat deze in de loop van de week gewassen kunnen worden.
Ook dienen de overige materialen weer in de kast te worden teruggelegd.
De leider dient eventuele schade en/of defecten aan de tenues te melden bij Wiel Jacobs.

Kleedaccommodaties
* De leider dient er op toe te zien dat de kleedlokalen schoon zijn na gebruik.
Dit houdt in dat de vloeren zijn schoongeveegd (trekker is aanwezig) en eventuele afval in de vuilnisbak gedeponeerd wordt. De toiletten worden indien nodig doorgespoeld.
Plastic afval (zoals flesjes) dienen te worden verzameld in de daartoe aanwezige plastic zak.
Gelieve na afloop van de wedstrijden de kleedlokalen te sluiten en alle ramen te sluiten.
* De leider dient eventuele schade en/of defecten aan materialen of in kleedaccommodaties meteen te melden aan de materiaalcommissie

Wedstrijden
* De leider dient erop toe te zien dat de dug-outs alleen worden bezet door spelers en begeleiders van Wijnandia.
* De leiders dragen zorg voor het digitaal invullen van de wedstrijdformulieren.
* In (rechter) scheidsrechterslokaal hangt een kastje met daarin alle spelerspassen.
Ieder elftal draagt zorg voor zijn eigen spelerspassen.
Spelerspassen worden na gebruikt altijd op deze plaats teruggelegd. Nooit mee naar huis nemen. Indien er passen worden gebruikt van andere teams deze na de wedstrijd weer geordend terug te leggen. Voor meer informatie over spelerspassen kunt u zich wenden tot de voetbaltechnische commissie.
* De thuiswedstrijden van het 2e en 3e elftal worden geleid door eigen wedstrijdleiders
De leiders blijven verantwoordelijk voor aanwezigheid van deze leiders. Dus een goede communicatie is hierbij wel op zijn plaats.
Bij eventuele afgelasting dienen de leiders de wedstrijdleiders hiervan in kennis te stellen.
* De opstellingen voor 1e en 2e elftal worden gemaakt op donderdagavond rond 21.15 uur. Vervolgens worden de opstellingen opgehangen in de kantine en cafe Gen Dörp.
Tevens kunnen de opstellingen van alle teams gepubliceerd worden op de website. Dit kan geschieden door de leiders zelf.


3.3 Grensrechters

– Tijdige aanwezigheid bij wedstrijden (minimaal 45 min voor aanvang)
– Goede contacten en betrokkenheid bij spelers/begeleiders team
– Indien nodig begeleiders assisteren bij wedstrijdzaken voor- en na de wedstrijden
– Als vereniging verzorgen wij een tenue en een eventuele vergoeding
– Op de hoogte zijn van de spelregels
– Geen discussie met spelers en publiek tijdens wedstrijden
– Tijdens wedstrijden uitsluitend positieve kritiek naar team
– Mag over voetbalzaken een adviserende rol spelen in het belang van het team
– Deelname aan besprekingen voor aanvang van de wedstrijd

4 Jeugd (A-team)

4.1 Doelstellingen A team
– Op een zo hoog mogelijk niveau voetballen. Bij voorkeur 1e klasse.

4.2 Wat kunnen jeugdspelers verwachten van de RKVV Wijnandia
– Transparante communicatie tussen alle geledingen
– Respect voor het individu met als hoofddoel het verenigingsbelang te laten prevaleren
– Goede kwaliteit van trainingen en wedstrijdvoorbereiding
– Activiteiten rondom de teams/vereniging die de sfeer en de prestatie verbeteren
– Voldoende bestuurlijke zaken organiseren die het bedrijven het voetbal op een goede manier mogelijk maken
– Kwalitatieve – en kwantitatieve materialen voor trainingen en wedstrijden

4.3 Wat verwacht RKVV Wijnandia van jeugdspelers
– Discipline voor het bezoeken van trainingen en wedstrijden
– Tijdig en op de juiste plaats aangeven indien he verhinderd bent voor trainingen, wedstrijden of activiteiten

– Tijdige betaling van de contributie
– Meedenken over verenigingszaken in het algemeen
– De vereniging Wijnandia op een positieve wijze naar buiten dragen
– Het teambelang laten prefereren boven het individuele belang
– Assisteren bij het opruimen van materialen voor- en na afloop van trainingen en wedstrijden
– Discipline opbrengen om deel te nemen aan niet-voetbalactiviteiten (Pratsjvoetbal, Doedag, Ledenvergadering)

4.4 Inzet jeugd spelers seniorenteams
– Spelers van het hoogste jeugdteam alleen inzetten bij prestatieve teams senioren\
– Deze inzetbaarheid is wel afhankelijk van de kwaliteit van de individuele speler. Bij mindere kwaliteit is inzetbaarheid op recreatieve teams ook mogelijk
– Inzetbaar alleen mogelijk na overleg tussen hoofdtrainer en trainer A. Dit kan uitsluitend wanneer dit tijdig gebeurt en op basis van goede afspraken.

5 Spelersraad;

5.1 Doelstelling spelersraad
– Het zorgen voor een betere communicatie tussen spelers en bestuur
– Betere mogelijkheid voor de naleving van de wensen van de spelers en de club
– Meer interactie tussen bestuur en leiders betreffende niet-voetbalzaken

5.2 Taken spelersraad
– Samenstelling op basis van minimaal 2 maar bij voorkeur 3 spelers per elftal
– Meedenken in voetbaltechnische zaken van Wijnandia
– Betere communicatie over wat er leeft binnen team, VTC en bestuur
– Periodiek overleg met VTC en/of bestuur